วีดิทัศน์แสดงธรรม

 
ฆราวาสธรรม - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


เบญจศีล เบญจธรรม มุสาวาท - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


สัมมาสติ ทางแห่งการระลึกชอบ - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)  


ค่าย คุณ น่ะ ทำ (บ่าย) - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


บุญกิริยาวัตถุ - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


สังคหธรรม - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


ธรรมะรับอรุณ เรื่อง ธรรมมะครองตน - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)

 
ธรรมะรับอรุณ เรื่อง การให้ทาน ธรรมมะจากพระราชา - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


ธรรมะรับอรุณ เรื่อง ระลึกพระคุณพ่อหลวงและธรรมมะ4ตา พาสุข ตอน1 - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


ธรรมะรับอรุณ เรื่อง อามิสทาน 1 - ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริธรรมภาณ(สุเทพ อภิเทโว)


มีเทศน์ มีทอล์ค - พระราชธรรมนิเทศ (พยอม) l พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์) l พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ)  


WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED