๑๗ หมู่ ๒ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี