หน่วยงานประจำวัดละหาร

1.สำนักงานภัตตุเทสก์ (ติดต่อนิมนต์พระในงานบุญทุกประเภท)

ติดต่อ : พระมหาสุทธาเมธ  สุเมโธ 087-0857071 , 091-8125644
  พระมหาอภิรัฐ  ญาณธีโ 082-7078298 , 064-8022547
  พระกำธร  กลฺยาณธโร 084-9193195

2.สำนักงานบำเพ็ญกุศล (ติดต่อจองศาลาและจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ)

ติดต่อ : พระครูสิทธิธรรมานุกูล 089-5044697
  พระเมธา  จารุวณฺโณ  086-3249757

3.สำนักปฏิบัติธรรม (สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิบัติธรรม)

ติดต่อ : พระมหาสุวรรณ  ธีรปญฺโญ  098-8279605

4.สำนักศาสนศึกษาวัดละหาร (สอบถามเกี่ยวกับการศึกษา)

ติดต่อ : พระมหาสุทธาเมธ  สุเมโธ 087-0857071
  พระมหาสุพัฒน์  นนฺทปญฺโญ 090-9698507
  พระมหานเรศ  โฆสกิตฺติโก 084-9308579

5.สำนักงานเลขานุการวัดละหาร (สอบถามกิจกรรมต่างๆ)

ติดต่อ : พระมหามณเฑียร  วรธมฺโม 099-0926992,099-5616355
  พระมหาธีระวุธ อาวุธปญฺโญ 096-8860096
  พระมหาอภิรัฐ ญาณธีโร 064-8022547, 082-7078298
  พระมหาฉัตรชัย จิรวฑฺฒโน 080-0477710

6.สำนักงานพุทธสมาคมบางบัวทอง

ติดต่อ : นายกพุทธสมาคมบางบัวทอง  
  คุณสมาน บุญประเสริฐ 081-9396350
     
  กรรมการและเลขาธิการ  
  คุณประภาส  ชมงาม 081-8591279

WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED