ทำเนียบผู้บริหารวัดละหาร

พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว) นันทฤชัย  นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๕ ประโยค, ม.ศ.๕
พระครูสิริธรรมภาณ  ฉายา  อภิเทโว   อายุ ๖๖  พรรษา ๔๕
เจ้าอาวาสวัดละหาร ตำบลโสนลอย (เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑)  อำเภอบางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าอาวาสวัดละหาร
๒. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑ วัดละหาร
๓. ประธานศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
๔. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดละหาร
๕. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโสนลอย (อ.ป.ต.)
๖. ประธานชุมชนคุณธรรมวัดละหาร


ตำแหน่งในอดีต
: เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
สถานะเดิม
ชื่อ สุเทพ  นามสกุล นันทฤชัย   เกิดวัน  ๑ ฯ ๒  ค่ำ     ปีมะโรง  วันที่  ๑๓   เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๔๙๕      
บิดาชื่อนายสุข  นันทฤชัย / มารดาชื่อนางแม้น  นันทฤชัย   
ภูมิลําเนา  ๒/๑ หมู่ที่ ๒  ตำบลหนองกระเจา    อำเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชา :
วันที่  ๒๑  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๓ 
ณ วัดละหาร   ตำบลบางรักใหญ่เขต ๑  อำเภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูนนทปรีชา  วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี

อุปสมบท :   
วันที่  ๓๐  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๖  
ณ วัดละหาร   ตำบลบางรักใหญ่เขต ๑  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูนนปรีชา  วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาอ้น ภทฺทสาโร  วัดละหาร  จังหวัดนนทบุรี
พระอนุสาวนาจารย์  พระมหากัญญา อตฺถเวที วัดละหาร  จังหวัดนนทบุรี   

วิทยฐานะ :   
พ.ศ. ๒๔๑๓ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ (ม.ศ.๓) โรงเรียนหนองไผ่  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้  น.ธ.เอก  วัดละหาร  สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐ สอบได้  ป.ธ.๕   วัดละหาร  สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐ นำวิทยฐานะ ป.ธ.๕ เทียบความรู้เลื่อนวิทยฐานะ เป็น ม.ศ.๕ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษา
ธิการ  
ความชำนาญการ : งานเผยแผ่
งานปกครอง :
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดละหาร ตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
งานการศึกษา :
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นกรรมการสอบบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดละหาร
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่ :              
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ปัจจุบัน เป็น พระธรรมกถึก บรรยายให้ความรู้ในโอกาสต่างๆ
พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็น ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดละหาร
พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็น ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดละหาร
พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน  เป็น ประธาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโสนลอย

แสดงพระธรรมเทศนา :
- เป็นพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนวัดละหาร  เป็นประจำทุกวันพระทั้งในและนอกพรรษา และวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
- เป็นพระธรรมกถึก แสดงพระธรรมเทศนา   ณ หอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง,  ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม, และพระอารามต่างๆ เป็นประจำ

บรรยายธรรม :
เป็นวิทยากรบรรยายธรรมสอนวิชาจริยธรรม และบรรยายธรรม ในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมโรงเรียนบางบัวทอง,โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร, โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง, โรงเรียนนันทนวรวิทย์ดุสิตพนิชยการ, โรงเรียนไมตรีอุทิศ และบรรยายธรรมในโอกาสที่มีประชาชนเข้ามาวัดเป็นจำนวนมากเป็นบางโอกาส เช่นงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น
ผลงานที่ได้รับ :
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียติคุณ เพื่อแสดงว่า เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ลงนามโดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมณศักดิ์ :
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ “พระครูสิริธรรมภาณ”
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอกในราชทินนามเดิม


พระสมุห์ทองใส     เขมวโร  อายุ  ๗๒  พรรษา ๕๒
วิทยฐานะ : นักธรรมเอก, ป.บส., พธ.บ. ,พธ.ม.(เอกการพัฒนาสังคม)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร
๒.พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี  แห่งที่ ๑ วัดละหาร  อำเภอบางบัวทอง

ภูมิลำเนาเดิม : จังหวัดนครราชสีมา     
อุปสมบท : วันที่  ๒๒  เดือน เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๐๙   

งานปกครอง :
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑  วัดละหาร


พระครูสิทธิธรรมานุกูล   (บุญมาก) อายุ ๕๑  พรรษา ๓๐
วิทยฐานะ : นักธรรมเอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร (๒๕๔๔)
อุปสมบท : ณ พัทธสีมาวัดละหารเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑
สมณศักดิ์ :
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นพระครูฐานานุกรม   ที่พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ “พระครูสิทธิธรรมานุกูล

พระมหาชม  โชติญาโณ (ยาพันธ์) อายุ ๔๙ พรรษา ๒๖
วิทยฐานะ : นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ปริญญาตรีสาขาศึกษาศาสตร์บัณฑิต
(สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พ.ศ.๒๕๓๙ ขณะอายุ ๒๗ปี)

ภูมิลำเนาเดิม :  จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท  : ณ. พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒.เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง
๓.เป็นอาจารย์สอนแผนกปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้น ปธ.๓ วัดละหาร


พระครูสังฆรักษ์อ่อนตา  มหาวีโร (สีปัตตา)  อายุ ๖๔  พรรษา ๓๙
วิทยฐานะ : นักธรรมเอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร
 สมณศักดิ์ : ฐานานุกรมในพระราชาคณะชั้นราช

พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (ซ้ายเกลี้ยง) อายุ ๔๓ ปี พรรษา ๒๒
เบอร์ติดต่อ :  ๐๙๙-๐๙๒-๖๙๙๒
วิทยฐานะทางธรรม :   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค
วิทยฐานะทางโลก :  ป.บส. (ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์), พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต),พธ.ม. (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต)

ภูมิลำเนาเดิม : จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหาร
๒.เลขานุการวัดละหาร
๓.พระกรรมวาจาจารย์


พระมหาสุทธาเมธ  สุเมโธ  (ประเสริฐชาติ) อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕
วิทยฐานะ : เปรียญธรรม ๗ ประโยค ,นักธรรมเอก,ป.บส. (ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.อาจารย์ใหญ่ประจำศาสนศึกษาวัดละหาร
๒.อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นป.ธ.๔
๓.พระกรรมวาจาจารย์
๔.เจ้าหน้าที่ภัตตุเทสก์

พระมหาธีระวุธ  อาวุธปญฺโญ  (โพธิ์เสือ) อายุ ๓๔ พรรษา ๑๔ 
เบอร์ติดต่อ : ๐๙๖-๘๘๖๐๐๙๘
วิทยฐานะ : เปรียญธรรม ๔ ประโยค ,นักธรรมเอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.เลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดละหาร
๓.ครูสอนพระปริยัติธรรม
๔.ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน

พระมหาอภิรัฐ  ญาณธีโร  (เล้าแสงชัยวัฒน์)  อายุ ๔๐ พรรษา ๗
เบอร์ติดต่อ : ๐๖๔-๘๐๒๒๕๔๗, ๐๘๒-๗๐๗๘๒๙๘
วิทยฐานะ : เปรียญธรรม ๔ ประโยค ,นักธรรมเอก

อุปสมบท : ณ พัทธสีมาวัดละหาร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.ผู้ช่วยเลขานุการวัดละหาร
๒.ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
๓.ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
๔.กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม (๒๕๕๙)

พระมหาฉัตรชัย  จิรวฑฺฒโน (ดีพร้อม) อายุ ๒๖ พรรษา ๖
เบอร์ติดต่อ : ๐๘๐-๐๔๗๗๗๑๐
วิทยฐานะ : เปรียญธรรม ๓ ประโยค ,นักธรรมเอก, ปริญญตรีสาขาสังคมสงเคราะห์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :
๑.พระวิทยากรกรมการศาสนาอบรมเยาวชน
๒.อาจารย์ใหญ่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓.ผู้ช่วยเลขานุการ
๔.ครูสอนพระปริยัติธรรม
๕.ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารวัดฝ่ายฆราวาส


คุณสมาน บุญประเสริฐ
นายกพุทธสมาคมบางบัวทอง

คุณโกมุท บัญชากร
คุณประสงค์  ภู่ส่าน
ไวยาวัจกร
ไวยาวัจกร
    
    
คุณชาญชัย  ทิพย์วารุณ
คุณวชิระ  ภักตร์ขำ
ไวยาวัจกร
ไวยาวัจกร
    
    
ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์
คุณสาคร จันทร์เขียว
ผู้แทนฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้แทนฝ่ายประชาชนในท้องถิ่น
    
    
คุณกาญจนา โสชิโว
คุณอุษา อัญมณีเจริญ
ผู้แทนฝ่ายข้าราชการบำนาญ
ผู้แทนฝ่ายกลุ่ม ชมรม บุคคล
    
    
คุณอังคณา  ภูมิกลาง
คุณอาภา  ถนอมกลิ่น
กรรมการ ฝ่ายประชาชนทั่วไป
กรรมการ ฝ่ายประชาชนทั่วไป
    
    
คุณศักดิ์สิทธิ์  ดวงดี
คุณรุ้งรดา กาญจนกิจเตชา
กรรมการ ฝ่ายประชาชนทั่วไป
กรรมการ  ฝ่ายสถานีวิทยุ

 

WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED