อาคารสถานที่ในเขตวัดละหาร

อุโบสถ
อุโบสถวัดละหาร เนื่องจากอุโบสถหลังเก่าทรุดโทรมลง อีกทั้งคับแคบเกินไปไม่เพียงพอแก่การที่พระภิกษุเข้าทำสังฆกรรมและพื้นที่ต่ำ ทำให้น้ำซึมเข้าท่วม พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนันทมุนี อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  จึงมีดำริให้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอุโบสถวิปัสสนาทรงจตุรมุข ๓ ชั้น  ขนาดกว้าง ๓๙ เมตร  ยาว ๔๙ เมตร พื้นปูด้วยหินแกรนิตทั้ง ๓ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องสุโขทัย หน้าบันลายไทย ช่อฟ้าใบระกาติดกระจกสี เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สร้างด้วยงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดสิบล้านบาท)

พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ 
     “ศุภดิถีมงคลกาล ณ วัน ๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน จ.ศ.๑๓๖๘ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐(ธงไชย) อธิกมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน ปฐมฤกษ์ เวลา ๑๐.๓๙ น. ที่สุดแห่งฤกษ์ ๑๑.๐๐ น. ลัคนาสถิตราศีกรกฏ ธาตุน้ำเกาะตติยะนวางค์ ๔ ปฐมตรียางค์ ๒ เสวยฤกษ์ที่ ๘ ปุษยะ นักษัตรฤกษ์ ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ พระราชนันทมุนี วัดละหาร ประธานดำเนินการก่อสร้าง”

     ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ วัดละหารนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนันทมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดละหาร อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพระภิกษุ-สามเณร อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ประกออบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถหลังใหม่ ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และชี้เขตวิสุงคามสีมา โดยนายสำราญ นันทนีย์ นายอำเภอบางบัวทองในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและชี้เขตสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. ภายในอุโบสถมีพระประธานที่งดงาม และมีจิตรกรรมฝาผนังที่บรรยายเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังที่บรรยายเกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์   ชั้น ๒ เป็นสถานที่ปฏิ
บัติธรรม

 

อุโบสถหลังเก่า
อุโบสถหลังเก่า สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ.๒๔๘๕ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๖๑ นิ้วปางมารวิชัยประทับนั่ง  หน้าตักพระประธาน จารึกปีที่สร้างไว้ว่า  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕  ต่อมาภายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา หลังจากน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ พื้นภายในอุโบสถ ได้ยุบตัวลงไป จึงทำการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยการนำของ พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร และภิกษุสามเณร ในการร่วมกันซ่อมแซม โดยมีคุณสมาน  บุญประเสริฐ และครอบครัว ให้การสนับสนุนในเรื่องปัจจัย และยังเป็นเจ้าภาพในการทาสีพระประธานใหม่ให้สวยงามอีกครั้ง

 

ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญวัดละหาร  เป็นศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ทรงไทยติดใบเทศที่ปั้นลมเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยพระเดชพระคุณพระราชนันทมุนี (สำรวย  อาภากโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารได้ดำริจะสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของวัด ในเบื้องต้นนั้น ได้ขอให้ญาติโยมช่วยสละปัจจัยวันละ๑บาทใส่กระปุกเพื่อนำมาสมทบทุน ศาลาแห่งนี้จึงเรียกอีกชื่อว่า “ศาลาวันละบาท”  โดยได้รับความสนับสนุนจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนเป็นอันดี
     เริ่มก่อสร้างปีพ.ศ.๒๕๓๔  โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ เสด็จเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาหลังนี้ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามสิบห้าล้า
นบาท)

 

วิหารหลังใหม่
วิหารหลังใหม่ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารและเป็นสถานที่รับสังฆทาน ส่วนชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เป็นพระคู่วัด จัดสร้างพร้อมกับวัด มีอายุ ๒๐๐ปีเศษ สูง ๒ เมตรมีลิงถือรวงผึ้งและช้างเป็นบริวาร

 

ศาลาอเนกประสงค์
ศาลาอเนกประสงค์(โรงทาน) เป็นอาคารที่ใช้ในศาสนกิจ ภัตตุเทสก์และบำเพ็ญกุศ

 

 

 

WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED