สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี  แห่งที่ ๑
วัดละหาร
*****

ข้อมูลทั่วไป
ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ตามมติมหาเถรสมาคม   ครั้งที่  ๒๘ / ๒๕๔๓   เมื่อวันที่๓๐  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๓   สังกัด มหานิกาย
        ประกาศ /   สธจ. ดีเด่น    ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓

 สถานที่ติดต่อ

        วัด     ละหาร       
         ตำบล    โสนลอย            อำเภอ    บางบัวทอง         จังหวัด    นนทบุรี
      รหัสไปรษณีย์  ๑๑๑๑๐   โทร. ๐๘๑- ๙๒๖ ๘๑๓, ๐๘๑- ๔๐๓ ๑๗๙๘, ๐๖๑- ๔๒๐๖๗๙๙
        E-mail : toophratham @ hotmail.com    โทรสาร  ๐๒- ๙๒๐ ๑๓๑๕

---------------------------------------

แผนที่วัดละหาร
ศาลาการเปรียญอาคารสี่ชั้น ใช้จัดกิจกรรม

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม /  เจ้าอาวาสวัดละหาร
ชื่อ     พระครูสิริธรรมภาณ   / พระธรรมกถึก / พระอุปัชฌาย์


พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม วัดละหาร
๑. พระสมุห์ทองใส   เขมวโร  (ผจร.)
เบอร์ติดต่อ :      ๐๘๑- ๔๐๓ ๑๗๙๘


๒. พระมหาสุวรรณ   ธีรปญฺโญ     (เลขานุการสำนักปฏิบัติธรรม)
เบอร์ติดต่อ :      ๐๙๘-๘๒๗๙๖๐๕

๓.พระมหากรณ์มงคล   กิตฺติโสภโณ
เบอร์ติดต่อ :     ๔. พระมหาฉัตรชัย    ถิรชโย
เบอร์ติดต่อ :     

 

เลขานุการสำนักปฏิบัติธรรมวัดละหาร
ชื่อ  พระมหาสุวรรณ   ธีรปญฺโญ

โครงการปฏิบัติธรรมของสำนัก  ปีละ ๒ ครั้ง
๑. โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข   หลักสูตร ๗ คืน ๘ วัน
           ระหว่างวันที่  ๑๓-๒๐ มกราคม  ของทุกปี    
           ระหว่างวันที่   ๑๑-๑๘ มิถุนายน  ของทุกปี
๒. โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ วัด ๘๐ พรรษา (วัดละหาร)
          มีตลอดทั้งปีทุกวันอาทิตย์ จัดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
          กิจกรรมประจำคือ “สวดมนต์แปล-แผ่เมตตา-เจริญจิตตภาวนา”
          เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.

(เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ เพื่อชีวิตใกล้ชิดธรรม)

 

ภาพกิจกรรมทุกวันอาทิตย์
ผจร. ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายชื่อพระเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ คือ....
๑. พระครูสิริธรรมภาณ   เจ้าอาวาส / เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
๒.พระมหาสุวรรณ   ธีรปญฺโญ  (ผู้นำสวดมนต์)
๓.พระมหากรณ์มงคล  กิตฺติโสภโณ (คณะสวดมนต์)
๔. พระมหาฉัตรชัย   ถิรชโย    (คณะสวดมนต์)
๕. พระมหามณเฑียร  วรธมฺโม  (ผจร. ประชาสัมพันธ์)  ๐๙๙-๐๙๒๖๙๙๒

อุบาสก- อุบาสิกาสื่อสารประชาสัมพันธ์กับคณะญาติธรรม
๑. นายสมาน  บุญประเสริฐ  (นายกพุทธสมาคมบางบัวทอง) 
 เบอร์ติดต่อ : ๐๘๑-๙๓๙๖๓๕๐

 

๒. นางปรานอม    ตติยะโรจนรักษ์      
เบอร์ติดต่อ :  ๐๙๙-๑๔๘๕๔๙๓

 

ภาพกิจกรรมทุกวันพระ การทำบุญฟังเทศน์ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ


 

WATLAHAN - COPYRIGHT 2018 - ALL RIGHTS RESERVED